Byggesøknad

For tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1 og søknadspliktige tiltak etter lovens § 20-2, bistår Lillestrøm Byggteknikk som ansvarlig søker og innhenter byggetillatelser.

Vi oppfyller kravene i byggesaksforskriften og innhenter nødvendige opplsyninger og utarbeidelse all nødvendig dokumentasjon for en komplett søknad.

Vi kan bistå med alle nødvendige utredninger og sørger for at ansvarsretter for tiltak som omfattes av PBL §20-3 i ulike fagområder blir dekket.

Vi innhenter samtykker, nabo-varslinger, utreder byggesaken, kvalitetssikrer byggesøknadstegninger med anvisninger og redgjørelser for tiltaket, fyller ut søknader og sender inn all nødvendig dokumentasjon og utarbeider dispansasjonssøknader der det er behov. Etter utført byggearbeid, innhenter vi ferdigattest.

For å sikre at prosjektet er gjennomførbart for tillatelse fra bygningsmyndighetene, før man setter i gang prosessen med forprosjektet og byggesøknadstegninger, tilbys en grundig utredning hvor rammebetingelsene settes. Her avklares byggesaken i forhold til planbestemmelser og relevante krav i plan og bygningsloven, for å gå videre med de søknadspliktige tiltakene innenfor gjeldende regelverk. Eventuelle avvik som måtte fremkomme mellom gjeldende regelverket og ønsket tiltak avdekkes i utredningen, hvor det i slike tilfeller vurderes i forhold til en evt. søknad om dispensasjon. Om avvik mellom gjeldende regelverk og ønsket tiltak ikke fremkommer i utredningen, vil videre arbeider med byggesaken frem til tillatelse ansees som gjennomførbart.

Det utarbeides en rapport basert på befaring og visuelle observasjoner, gjennomgang av byggesaksarkiv, bestemmelser i regulering- og kommuneplan, gjeldende lovverk og offentlig tilgjengelig informasjon, samt arbeider iht. bedriftens rutiner for kontroll og sjekklister. Utredningen resulterer i en rapport som tar for seg relevante krav som er funnet etter arbeidene med dette, og som danner rammene for tiltaket.

Byggesøknad

Lillestrøm Byggteknikk AS | post@lbtek.no | +47 920 80 950 | Org.nr. 828583972 MVA