Byggesøknad

For tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1 og søknadspliktige tiltak etter lovens § 20-2, bistår Lillestrøm Byggteknikk AS som ansvarlig søker og innhenter byggetillatelser. Vi oppfyller kravene i byggesaksforskriften og innhenter nødvendige opplsyninger og utarbeidelse all nødvendig dokumentasjon for en komplett søknad. Vi kan bistå med alle nødvendige utredninger og sørger for at ansvarsretter i ulike fagområder blir dekket. Vi ordner eventuelle samtykker, nabo-varslinger, arkitektoniske utredninger, byggesøknadstegninger med anvisninger og redgjørelser for tiltaket, fyller ut søknader og sender inn all nødvendig dokumentasjon og utarbeider eventuelle dispansasjonssøknader. Når byggearbeidene er utført, innhenter vi ferdigattest.

For å sikre at ditt prosjekt er gjennomførbart i forhold til å få tillatelse fra bygningsmyndighetene før man setter i gang hele prosessen med forprosjektering og byggesøknadstegninger, tilbyr vi en grundig utredning hvor rammebetingelsene settes. Her avklares byggesaken hvor rammebetingelser settes i forhold til planbestemmelser og relevante krav i plan og bygningsloven, og for å gå videre med
søknaden for de ulike tiltakene innenfor gjeldende regelverk. Eventuelle avvik som måtte fremkomme mellom gjeldende regelverket og ønsket tiltak vil avdekkes i utredningen, hvor det i slike tilfeller må vurderes i forhold til en evt. søknad om dispensasjon. Om avvik mellom gjeldende regelverk og ønsket tiltak ikke fremkommer i utredningen, vil videre arbeider med byggesaken frem til tillatelse til
tiltak ansees som gjennomførbart. Det utarbeides en rapport basert på granskning av
byggesaksarkiv, bestemmelser i regulering- og kommuneplan, gjeldende regler i lovverket
samt arbeider iht. bedriftens rutiner for kontroll og sjekklister. Utredningen resulterer i en rapport som tar for seg relevante krav som er funnet etter arbeidene med dette.

Byggesøknad